– ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΗΘΙΚΗ – Hypothetische Ethik – Hypothetical Ethics –