– ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΗΘΙΚΗ – Deontologische Ethik – Deontological Ethics –